Not known Details About תגיש לי

ממה שאתה כתבת כאן, אם אתה לא בעצמך עולה חדש אז הוריך כן וגם בתור לא יהודי (ע"פ דבריך) בוודאי זכית לסיוע בהתאם.הסיפורים על  ההפגנה ועל המכות שהכו בבריטים הילכו שנים רבות בבית.מבחינה כלכלית אולי יו

read more